Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Orgány svazku a statutární orgán

4.1. Orgány svazku obcí:

a) valná hromada b) předsednictvo svazku c) předseda svazku d) místopředseda svazku e) revizní komise

4.2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. Schází se nejméně jednou ročně. Jako mimořádná valná hromada může být svolána i na žádost jedné třetiny řádných členů Svazku.

Valná hromada schvaluje a pozměňuje stanovy Svazku, volí předsednictvo, předsedu, místopředsedu a revizní komisi Svazku.

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Svazku v uplynulém období a zprávu revizní komise. Rozhoduje o ukončení členství jednotlivých členů i o ukončení činnosti Svazku.

4.3. Předsednictvo Svazku je voleno valnou hromadou a je 5ti členné.

Předsednictvo Svazku rozhoduje o záležitostech Svazku v období mezi jednáním valných hromad. Zprávu o své činnosti předkládá valné hromadě Svazku ke schválení.

Do předsednictva Svazku byli při jeho založení zvoleni:
starosta obce Bohuticepan Rudolf Rozbořil
starosta obce Božicepan Ing. Zdeněk Čurda
starosta obce Hnanicepan Jiří Musil
starosta obce Nový Šaldorf – Sedlešovicepan Bohumil Suchý
starostka obce Šatovpaní Ing. Františka Jahodová

4.4. Statutárním orgánem Svazku je předseda a místopředseda.

Předsedou svazku byl zvolen starosta obce Hnanice, pan Jiří Musil, bytem Hnanice, Znojemská 96, 669 02 Znojmo.

Místopředsedkyní svazku byla zvolena starostka obce Šatov, paní Ing. Františka Jahodová, bytem Šatov 386, 671 22 Šatov.

Podepisováním listin za Svazek je současně oprávněn předseda i místopředseda.

4.5. Revizní komise Svazku je volena valnou hromadou a je 3 členná.

Do revizní komise Svazku byli zvoleni:
starosta obce Chvalovicepan Josef Šerka
starosta obce Hostěradicepan František Schneider
starosta obce Troskotovicepan Michal Ordoš

4.6. Funkční období členů předsednictva, předsedy, místopředsedy a členů revizní komise je 4leté a je shodné s funkční obdobím zastupitelstev obcí, přičemž do uvedených funkcí mohou být jejich členové voleni opakovaně.

publikováno dne: 2.4.2004