Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství ve Višňovém

Geologická charakteristika obce

V podloží členitého terénu se uplatňují horniny moldanubika. Jsou to především biotitické ruly uzavírající v sobě skarnová tělesa s magnetitovým zrudněním. Magnetit a jeho zvětráváním vzniklý limonit se v obci těžily jako železná ruda ve druhé polovině 19. stol. Poslední průzkumné práce na opuštěném železorudném ložisku proběhly v 60. letech. Pískovna na severozápadním okraji obce je dokladem o rozsahu třetihorní mořské záplavy. Ve stěnách pískovny lze nalézt konkrece s železitou krustou, na dně pískovny pak pevnou členitou lavici vápnitého pískovce.


Plocha viničních tratí:                      42,4 ha

Názvy viničních tratí:                       Nová hora, Pod starou cihelnou