Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Historie městyse Višňové

Městys Višňové byla osídlena již lidem únětické kultury ze starší doby bronzové. Nalezeny byly také důkazy o osídlení starých Slovanů. Název obce je odvozen od místa porostlého višňemi.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1234, kdy zde sídlil starobylý rod Jana a Matouše z Višňové. Z roku 1253 již máme doklady o zdejším kostele.

Višňové má opravdu zajímavou a spletitou historii. Roku 1406 držel ves Drslav z Višňového, 1434 Zikmund Beránek z Petrovce, 1466 Zych z Petrovce, 1485 Jan Beránek z Petrovce, jakožto léno pánů z Lipé. Teprve Jan z Lipé propustil Višňové z léna Joštovi Višňovskému z Petrovce. V letech 1529 – 1530 se stalo Višňové městysem (přesné datum však není známo). Přijalo do svého pečetního znamení kohouta na štítě, tj. erb pánů Višňovských z Petrovce.

V roce 1583, kdy je historie obce spjata s rodem Zahrádeckých ze Zahrádek, byl erb přepůlen a přidán znak Zahrádeckých. Právě Jan Zahrádecký povolal ve 2. polovině 16. století do městečka novokřtěnce, kteří byli dobrými řemeslníky a hospodáři, prosluli jako zdatní vinaři. Jan Zahrádecký se zasloužil o obnovení višňovského kostela.

V dalším období se na višňovském panství vystřídala celá řada vlastníků. Až rokem 1836 přechází panství do rukou hraběcího rodu Spieglů, kde zůstává až do konce druhé světové války

17. století bylo stoletím válek, které způsobily vylidnění spousty domů. Vrchnost se snažila obnovit své hospodářství, a proto zostřovala robotu, naturální i peněžní dávky. Situace byla neudržitelná, a proto roku 1775 došlo k nevolnickému povstání. Poté byly robotní podmínky zmírněny. Po období napoleonských válek stihl kraj nový nepřítel – hlad. Znovu zahrozila robotní vzpoura. Ani po potlačení vzpoury se Višňovští nevzdali odporu proti vrchnosti. Docházelo k úmyslnému žhářství.

Přes bídu poddaných panstvo přebudovalo v roce 1796 původní tvrz ze 16. století na zámek v pozdně barokním slohu. Modernizace proběhla roku 1831.

Mírový život byl přerušen válkou. Meziválečný život byl poznamenán pozemkovou reformou a celonárodní hospodářskou krizí. V průběhu Druhé světové války pak utrpěla obec další rány. Po válce zde bylo vybudováno zemědělské družstvo. Postupně byla obec budována až do současné podoby.


Fotogalerie – historické snímky