Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Nový Šaldorf – Sedlešovice

Geologická charakteristika obce

Krystalinická část území je budovaná biotitickými žulami dyjského masivu, který tvoří pobřežní práh na styku se sedimenty karpatské předhlubně. Starý předtřetihorně zvětralý a erozí hloubkově členěný povrch na okraji masivu byl během několika mořských transgresí zaplaven mořem a překryt naplaveninami přinesenými toky z výše položených oblastí pevniny. Zdvihy pevniny a ustoupení moře obnovily erozi a vzniklo hluboké údolí Dyje, tak došlo i k odkrytí pohřbených skalnatých výchozů na úbočí Kraví hory či na jihozápadním okraji N. Šaldorfa. Písky a slabě zpevněné pískovce s polohami štěrčíků a jílů se ukládaly v mělkých příbřežních vodách. Součástí usazeniny je i velké množství sloučenin železa, které se zde druhotně vyloučily (jsou na vrstevních plochách v sedimentu nebo se vysrážely v nepravidelných konkrecích). Jen velmi vzácně lze ve vrstvách nalézt stopy po živých organizmech. Protože jsou známé jen fragmenty masivních kostí (čelist kytovce, žebro sirény, kosti krokodýla), je možné předpokládat, že jemnější schránky měkkýšů se tu nedochovaly pro nepříznivé podmínky (mechanické poškození v proudící vodě, rozpuštění agresivními roztoky v prostředí aj.). Krásné a dobře přístupné jsou profily ve vinných sklepech při silnici na Šatov; na světlo vystupují eggenburg – ottnangské pískovce v pískovně na konci N. Šaldorfa. Z nejmladšího pokryvu mají největší plošný rozsah štěrkopísky šaldorfské terasy a sprašové návěje na úpatí Kraví hory u Sedlešovic.


Plocha viničních tratí:                       192,7 ha

Názvy viničních tratí:                       Nad sklepy, Kraví hora, Kraví hora – Zahrádky