Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Mašovice

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Mezi nejstarší dominantu obce patří kostel, který je zasvěcený sv. Janu Křtiteli. První zmínky o zdejším kostele pocházejí ze 13. století. Jakou měl v této době podobu, již dnes nevíme. Jisté je, že byl několikrát přestavován, než dostal dnešní podobu. Tento kostel je majetkem Řádu křížovníku s červenou hvězdou se sídlem v Praze.
Vnitřek kostela je vyzdoben v barokním slohu. Oltářní obraz maloval Maulpertseh. Boční oltáře jsou z roku 1859, stejně jako kostelní obrazy.
Roku 1836 dostal vnitřek a roku 1853 vnějšek kostela ozdobnou fasádu, která se zachovala dodnes. Na věži byly původně 3 zvony, nejstarší ze století šestnáctého, prostřední z roku 1621 a třetí – největší – byl přelit roku 1859. V období první světové války, 31. 7. 1917, byly dva z nich spuštěny a odvezeny  pro válečné účely. Jeden z těchto zvonů byl po druhé světové válce vrácen a 30. 6. 1946 slavnostně zavěšen.
28. 9. 1996 o slavnosti sv. Václava posvětil v Mašovicích dva nové zvony biskup Vojtěch Cikerle.


Andělský mlýn

Bývalý renesanční mlýn v údolí Mašovického potoka, poslední dochovaný mlýn na území NP Podyjí. Historická památka, na zdech byly nalezeny zbytky sgrafitové výzdoby, uvnitř původní stavební prvky (stropy, omítky). V současné době probíhají opravy objektu.


Boží muka u školní zahrady


Kaplička v obci


Studánka „U Samaritánky“ – nad údolím Gránického potoka.Archeologické nálezy v obci Mašovice


Na sklonku roku 2000 náhodně došlo k objevu řady pravěkých objektů rozmístěných podél silnice mezi mašovickým lomem a začínající zástavbou v obci (lokalita Pšeničné).

Již při přípravných pracích k záchrannému archeologickému výzkumu na hradisku „Šobes“ v k. ú. Podmolí, jsme si u Mašovic povšimli výrazného terénního zářezu, ve kterém se odlišným zásypem projevil jeden z objektů horákovské kultury ze starší doby železné (později obdržel č. 512). Následným letmým průzkumem, více jak 100 m dlouhého a 2,5 m vysokého profilu, byla konstatována přítomnost nejméně 10 netušených sídlištních objektů. Proto bylo rozhodnuto realizovat zde záchranný archeologický výzkum, který by tyto skutečnosti zdokumentoval a narušené objekty datoval. Později se však další etapou výzkum rozrostl na plošný záchranný archeologický výzkum.

Doposud bylo nalezeno 30 sídlištních objektů z různých období pravěku. Nejstarší sdílené sídlení náleží prvním zemědělcům, lidu kultury s lineární keramikou (6. tisíciletí př. n. l.). Za nejvýznamnější a unikátní objev lze považovat odkrytí části hrotitých příkopů z „rondelu“ – kultury s moravskou malovanou keramikou (1. pol. 5 tisíciletí př.n. l.). Jedná se o devátý takovýto nález na Moravě.
Rondel je příkop vymezující kruhové areály o průměru 60 – 120 metrů, do něhož se vstupovalo čtyřmi vchody ze směru hlavních světových stran. Příkopy jsou široké téměř pět a hluboké čtyři metry. Rondely pravděpodobně sloužily jako pravěká kalendária, případně centra kultu, či shromaždiště obyvatel.

První etapa výzkumu, která se soustředila na dokumentaci profilu a ovzorkování objektů, proběhla v prosinci roku 2000. Druhá započala skývkou ornice v únoru 2001 a byla dokončena po menší časové prodlevě v březnu 2001. Vlastní záchranný archeologický výzkum započal v únoru 2001, přičemž intenzivně probíhal především v měsících květnu a červnu 2001. V červnu pak byla plocha zaměřena M. Bálkem a provedeno letecké snímkování celé polohy. Prostředky na realizaci záchranného archeologického výzkumu byly čerpány z „Fondu záchranných archeologických výzkumů“ při MK ČR, za spoluúčasti obce Mašovice.