Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Vítejte v obci Vítonice

Vítonice – člen MAS Znojemské vinařství

Vítonice jsou členem MAS (místní akční skupiny) Znojemské vinařství – www.znojemskevinarstvi.cz.

MAS Znojemské vinařství o.s. je venkovský region kde se nevyskytují významné průmyslové podniky. Má jednotný charakter, jehož ekonomické zázemí spočívá především v zemědělské činnosti a v navazujících odvětvích. Vysoká úroveň přirozené úrodnosti zemědělských půd a dlouhé vegetační období jsou ideálními podmínkami pro rozvoj zemědělství, především pro pěstování speciálních plodin charakteristických pro jižní oblasti a ovlivňujících kulturní profil (vinná réva, okurky, paprika, koření, byliny). Dominantní pro MAS je zejména vinařství.

Šance na zvýšení ekonomického potenciálu území, především nová pracovní místa, je možné získat zejména v oblasti služeb pro cestovní ruch. Právě oblast cestovního ruchu je stěžejním ústředním tématem MAS Znojemské vinařství, o.s. a navazuje na další regionální i celostátní územní politiky, především na Strategii rozvoje Jihomoravského kraje, dokument „Trvale udržitelný rozvoj znojemských vinařských obcí“ a Program obnovy venkova.

Réva vinná patří k historickým a tradičním kulturám na Znojemsku, kdy v minulosti rozvoj vinohradnictví a vinařství znamenal i rozvoj měst, obcí a celé oblasti. Využití přírodních a kulturních zdrojů území MAS a ocenění místního vína v území MAS je společnou charakteristikou území i její zvláštností, proto je osou strategie MAS.

Strategie využívá silných stránek území, kterými jsou celkově nadprůměrná kvalita životního prostředí v kontextu celé ČR, nadprůměrná úroveň přirozené úrodnosti zemědělských půd, relativně nízký podíl lesních porostů ohrožených imisemi, vyhlášený Národní park Podyjí, dále geografická poloha regionu z hlediska zahraničního turistického ruchu, nabídka atraktivit zajímavých i v mezinárodním kontextu. Určitou příležitostí pro rozvoj zájmového území je rozšíření možností venkovské turistiky ve vazbě na regionálně specifické atraktivity (vinařství, folklór), současné zvýraznění a využití kulturních památek, využití a rozšíření značených turistických tras (včetně cyklotras), sítě zprostředkovatelů turistických služeb a využití zkušeností s regionální přeshraniční spoluprací s Rakouskem, včetně již navázané spolupráce měst a obcí se zahraničím, a existence regionálních institucí.

Vedení hranic území MAS se vyvíjelo od prvního impulsu k založení MAS v roce 2004, kdy nejprve zahrnovalo pouze obce Svazku znojemských vinařských obcí Daníž, později bylo upraveno tak, aby bylo celistvé. V zájmovém území MAS Znojemské vinařství, o.s. bylo ustaveno celkem jedenáct existujících svazků a sdružení obcí:

 1. Svazek znojemských vinařských obcí Daníž
 2. Sdružení obcí Niva
 3. Svazek obcí Znojemsko
 4. Svazek obcí Moravskokrumlovsko
 5. Svazek obcí Miroslavsko
 6. Sdružení obcí Jevišovka
 7. Sdružení obcí Jaroslavice, Dyjákovice, Hrádek
 8. Svazek obcí Hrušovansko
 9. Sdružení obcí Moravia
 10. Sdružení obcí Hodonice, Tasovice
 11. Sdružení obcí Dyje

Území mikroregionu MAS Znojemské vinařství, o.s. je v současné době tvořeno 42 obcemi. Všechny obce leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo. Většina obcí představuje tradiční typ kompaktního vesnického osídlení. Vliv města Znojma na vlastní strukturu osídlení ve svém okolí není výrazný, projevuje se především ve funkčních vazbách (pohyb za prací, nákupy – obslužné funkce jsou koncentrované ve městě Znojmě). Hustota zalidnění je výrazně nižší než průměr ČR, odpovídá však běžným poměrům v zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Seznam obcí, mapka regionu MAS Znojemské vinařství, o.s. a sociálně ekonomický charakter regionu dokládají jasně, že jde o venkovský region, kde se nevyskytují žádné významné průmyslové podniky. Jednotný charakter regionu, jehož ekonomické zázemí spočívá především v zemědělské činnosti a v navazujících odvětvích, se stalo základem pro stanovení hranic území MAS Znojemské vinařství, o.s. Místní akční skupina se s maximálním úsilím snaží o organizaci svého území a zajištění jeho celistvosti. Vzhledem k tomu, že je nutno zapojit do spolupráce mnohé další obce, podnikatele i partnery, je tento úkol časově poměrně náročný a pracný.

Existence MAS Znojemské vinařství je deklarována Stanovami MAS Znojemské vinařství.