Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Příroda v regionu

Naučná stezka Národním parkem Podyjí

Hnanice, Havraníky, Znojmo – Popice, Znojmo – Konice, Nový Šaldorf – Sedlešovice, Znojmo – Hradiště, Mašovice a Podmolí

Přírodní památka Červený rybníček
Katastrální území Znojmo – Hradiště

Tůň 50 m severně od silnice Znojmo – Mašovice. Mělká tůňka, dotovaná vodou ze srážek, je porostlá mokřadní vegetací, nejsevernější výskyt žábronožky panonské a žábronožky divorohé v Evropě.

Přírodní rezervace Karlov
Katastrální území Šanov

Přírodní rezervace, která patří mezi nejstarší na Znojemsku, se rozprostírá na svahu a následné plošině v údolí Příčního potoka, 200 m severně od železniční trati Božice – Hrušovany nad Jevišovkou. Jde o zbytek přirozené doubravy a habrové javořiny obklopený rozsáhlými akátinami. Stáří porostů je mezi 80 – 150 lety.

Biotop v Božicích

Vodní a mokřadní biotop u božického potoka čítající jezírko a dvě tůňky. Tato část Božic mezi obcí a částí zvanou Kolonka se tak společně s revitalizovaným lesoparkem stala odpočinkovou zónou pro místní i turisty. Zmizely náletové akáty a vznikly cesty pro cyklisty a lavičky pro pěší, což vhodně doplňuje atmosféra nově vysázených stromů a keřů.

Naučná stezka Údolím lásky

Naučná a relaxační stezka „Údolím lásky“ prochází malebným údolím Příčního potoka, podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov a Božický rybník a kolem přírodní rezervace Karlov. Stezka je cca 5,4 km dlouhá a její trasa vede turisticky příjemným a nenáročným terénem.

Přírodní památka Mandloňová mez
Katastrální území Micmanice

Mez na jižním svahu katastru u hranic, v obvodu bývalé osady Ječmeniště a 3 km jihovýchodně od Hnízda (místní část obce Dyjákovičky). Jediná lokalita s výskytem mandloně nízké na Znojemsku. Mez je součástí rozsáhlého svahu s převažující jižní dispozicí, který je rozčleněn mělkými roklemi a systémem agrárních teras.

Přírodní památka Mikulovické jezero
Katastrální území Mikulovice

Bezodtokové jezírko v mírně zvlněném terénu Výrovické pahorkatiny, 500 m východně od obce Mikulovice, 120 m jižně od silnice Mikulovice – Horní Dunajovice. Mělká vodní plocha s členitými porosty rákosu je místem výskytu a rozmnožování obojživelníků a ptáků.

Národní přírodní památka Miroslavské kopce
Katastrální území Miroslav

Území tvoří 7 samostatných vrchů: Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U letiště, U kamene a Zmrzlé. Leží v Bohutickém lese a Olbramovické pahorkatině, nacházející se severozápadně od města Miroslavi. Skalní společenstva a vegetace teplomilných stepních lad na mělkých skeletových půdách a slepencovém podloží. Významný výskyt četných chráněných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní památka Oleksovická mokřina
Katastrální území Hostěradice, Oleksovice

Mokřad v nivě potoka Skalička je součástí rozsáhlé sníženiny při západním okraji krystalinika miroslavské hrástě v Drnholecké pahorkatině, mezi Rybnickým mlýnem a silnicí Hostěradice – Oleksovice. Rákosiny a ostrůvek lužního lesa v intenzivně zemědělsky využívané krajině.

Přírodní památka Oleksovické vřesoviště
Katastrální území Oleksovice

Dvě malé pískovny na jižním okraji obce Oleksovice. Ve stěně pískovny kolonie břehule říční.

Přírodní památka Pod Šibeničním kopcem
Katastrální území Horní Dunajovice

Asi 500 m západně od obce Horní Dunajovice. Na ostrůvku krystalického vápence naleznete teplomilnou vegetaci se vzácnými rostlinnými druhy.

Přírodní památka Pustý kopec u Konic
Katastrální území Nový Šaldorf

Výrazná vyvýšenina 2 km východně od obce Havraníky, u železniční tratě Znojmo – Šatov. Výrazný pahorek – ostrůvek acidofilních stepních společenstve v intenzivně využívané zemědělské krajině.

Přírodní památka Skalky
Katastrální území Havraníky

Dva samostatné ostrůvky skalních výchozů jižně od obce Havraníky. Bývalé pastviny s velkou druhovou pestrostí teplomilných rostlin a živočichů.

Přírodní památka Střebovský kopec
Katastrální území Načeratice, Derflice

Vyvýšenina 700 m severozápadně od obce Derflice. Ostrůvek stepních trávníků na granodioritech dyjského masivu, pozoruhodná společenstva živočichů. Nejcennější plochy chráněného území tvoří mozaika drnových stepí a teplomilných keříčkových společenstev.

Přírodní památka Stříbrný vrch
Katastrální území Míšovice

Asi 2, 5 km severně od Hostěradic. Ostrůvek stepní vegetace na vápencovém výchozu s výskytem celé řady ohrožených a vzácných druhů rostlin.

Přírodní památka Troskotovický dolní rybník
Katastrální území Troskotovice

Troskotovický dolní rybník se nachází v nivě řeky Miroslávky. Asi 1, 1 km východně od obce Troskotovice. Významné refugium řady zvláště chráněných druhů obojživelníků a ptáků.

Přírodní památka U Michálka
Katastrální území Bohutice

Skalnatý hřbítek Kameniště obklopen vinohrady v Olbramovické pahorkatině, při jižním okraji obce Bohutice. Ostrůvek stepní květeny na výrazném kopečku v intenzivně zemědělsky využívané krajině.