Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Informace pro starosty

Informace k pořádání výstav vín

Při pořádání výstav je nutné při označování hodnocených a vystavovaných vín dodržet příslušná ustanovení vycházející z platných právních předpisů – zákon č.321/2004Sb, nařízení Rady (ES) č.1493/1999 a Komise č.753/2002. To znamená, že hodnocené a vystavované vzorky vín mohou být označeny např. jako jakostní víno odrůdové Veltlínské zelené, nebo jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr Chardonnay pouze v tom případě, jsou-li tato vína takto zatříděna Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dále jen „inspekce“).

Pro vystavovatele lze však doporučit označení vín jako „moravská (česká) zemská vína“, kde lze uvést název odrůdy i ročníku. Tato vína nemusí být zatříděna inspekcí, musí však být vyrobena dle požadavků výše uvedených právních norem:

  1. minimální cukernatost hroznů z nichž byly vína vyrobeny byla 14 stupňů NM a cukernatost moštů nebo rmutů byla upravena pouze o 4,2 stupňů NM (Morava) nebo o ,9 stupňů NM (Čechy)
  2. jestliže byla upravena cukernatost moštů nebo rmutů pak pouze na max. hodnoty :
    • oblast Morava – 20,2 stupňů NM (bílá vína), 21,0 stupňů NM (červená vína)
    • oblast Čechy – 19,3 stupňů NM (bílá vína), 20,2 stupňů NM (červená vína)
  3. je-li uveden název odrůdy nebo ročník, pak uvedená odrůda nebo uvedený ročník musí být v předmětném víně min. z 85%.

Také lze vystavovaná vína označit jako „vína vhodná k získání jakostního vína“je-li víno vyrobeno v souladu se zákonem č. 115/1995 Sb. (vína ze sklizně 2003 a starší) nebo v souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. (vína ze sklizně 2004). Lze uvést název odrůdy i ročník, je-li opět dodrženo „pravidlo 85%“. Takto označené víno může výrobce prodat dalšímu zpracovateli, který si jej musí nechat zatřídit inspekcí nebo jej musí před prodejem nechat zatřídit sám výrobce (vystavovatel), má-li být víno uvedeno do oběhu jako např. jakostní víno odrůdové Veltlínské zelené.

Označení vína jako vína s přívlastkem je částečně popsáno v prvním odstavci, ale někdy víno není označeno jako „víno s přívlastkem“, pouze je uveden druh přívlastku, např. pozdní sběr, výběr z hroznů…. Toto je častým nedostatkem a prohřeškem proti zákonu při pořádání výstav. Chce-li však vystavovatel podotknout, že se jedná o víno, u něhož nebyl zvýšen přirozený obsah alkoholu (které nebylo při výrobě v moštu nebo v rmutu doslazeno), pak inspekce doporučuje u těchto vín uvádět v katalogu také cukernatost hroznů ve stupních NM, nikoli však druh přívlastku. Dále je možné v katalogu, např. na úvodních stránkách nebo v legendě, uvést rozpětí cukernatostí (od…do…), ze kterých jsou vyráběny jednotlivé druhy vín s přívlastkem a příslušný komentář. Např.: Jestliže jsou k výrobě vína použity hrozny, které dosáhly cukernatosti v uvedených intervalech a byly ověřeny inspekcí, lze z těchto hroznů za dodržení výrobních postupů vyrábět jednotlivé druhy vín s přívlastkem.

Jestliže vystavované víno je od výrobce, který si nechal ověřit hrozny pro výrobu vína s přívlastkem inspekcí, může být předmětné víno označeno jako „víno vhodné k získání jakostního vína s přívlastkem“ včetně příslušného druhu přívlastku. V této souvislosti je však nutné pamatovat na skutečnost, že vína která byla vyrobena z hroznů o cukernatosti od 19 do 21 stupňů NM se nově označují druhem přívlastku „kabinetní víno“ nikoli „kabinet“. Označení „kabinet“ mohou být pouze u vín ročníku 2003 a starších. Při uvádění názvu odrůdy a ročníku opět platí „pravidlo 85%“.

Výstavy a zákon o spotřební dani č. 353/2003 Sb.

Zákon o spotřební dani přímo neřeší problematiku výstav, proto je nutné vycházet z obecných požadavků zákona na prodej jako takový. Organizátor výstavy může při výstavě prodávat pouze vína, která byla poskytnuta výrobcem, který je plátcem spotřební daně. Vzhledem ke skutečnosti, že většina vystavovaných vzorků je zdarma poskytnuta drobnými výrobci nebo zahrádkáři, kterým je vinařství spíše koníčkem než předmětem obživy, je vhodné při pořádání výstavy zaplatit jednotné vstupné, které bude v účetnictví vykázáno např. za katalog a skleničku, nájem prostor…, nikoli za prodané víno. Výši vstupného si stanoví organizátor sám dle svého uvážení.

Další problém může nastat při likvidaci zbylého vína. Toto víno opět nelze prodat, lze jej vrátit vystavovateli nebo zlikvidovat dle platných předpisů. Nejlepší je však, když žádné víno nezbude.

Informace pro zahrádkáře: po schválení republikovou radou ČZS bude pro rok 2005 nový metodický pokyn pro pořádání místních výstav vín v organizačních složkách ČZS.

Vypracoval: ing. Bronislav Pavelka, vedoucí odboru pro kontrolu vína SZPI
publikováno dne: 8.2.2005


www stránky jednotlivých ministerstev ČR

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo obrany
Ministerstvo kultury
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu


Vyhledávání informací o firmách a podnikatelích – ARES

použijte tento odkaz: ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry): Obchodní rejstřík, registr živnostenského podnikání, registr plátců DPH, registr plátců spotřební daně a statistický registr ekonomických subjektů.