Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Troskotovice

Geologická charakteristika obce

Sníženina Miroslavky a Suchého potoka je vyplněna písky, písčitými jíly, štěrky a jejich zpevněnými ekvivalenty (pískovce, slepence) karpatské formace. V jejich nadloží leží váté kvartérní sedimenty a polohy štěrkopísků. Podél vodotečí jsou uloženy hlinité usazeniny s vyšším podílem humusu a rostlinné drtě. Donedávna existoval v pískovně asi 1 km jihozápadně od obce ukázkový profil postihující kontakt mezi stratigrafickými stupni karpat – baden. Pro svůj význam byla lokalita vybrána při příležitosti konání Světového geologického kongresu v Praze (1968) jako jedna z exkurzních zastávek. Těžbou zemin pro dálniční přivaděč Brno – Mikulov byly postupně odkryty i další profily zastihující dílčí části vrstevního sledu, průběh mladých zlomů aj. Někdejší význam odkryvu, který byl rekultivován do podoby biocentra s malou vodní plochou, připomíná několik fragmentů slepencové lavice.


Plocha viničních tratí:                       83,1 ha

Názvy viničních tratí:                        U kapličky, Nad kostelem, Nad kolibů