Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Tasovice

Geologická charakteristika obce

Starší část geologického profilu oblasti budují v západní části vyvřeliny dyjského masivu (tzv. tasovický granodiorit a diorit), ve východní části pak metamorfity krhovického krystalinika. Jejich výchozy jsou dobře odkryty na obou březích průlomového údolí Dyje. V prostoru Kraví hory (velkolom) je na zlomových strukturách zachycena mezi bloky vyvřelin a metamorfitů troska původně rozsáhlejšího výskytu velmi pevných červenofialových, místy však i bělavých arkózových pískovců až slepenců devonského stáří. Červené zbarvení horniny způsobuje hematitový tmel (hematit je oxid železa). Další přístupnou část profilu tvoří již jen mladší sedimentace karpatské předhlubně (eggenbur – ottnangské písky a písčité jíly), níže a výše uložené štěrkopísky říčních teras (hodonická terasa se nachází asi 45 m nad úrovní Dyje). Vápnité spraše pokrývají nestejnoměrně svahy údolí a plošiny teras, maximálně do mocnosti asi 2 m.


Plocha viničních tratí:                       138,3 ha

Názvy viničních tratí:                        Kamenný vrch, Stará hora, Staré vinohrady