Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Historie obce Tasovice

Historie obce Tasovice se zmiňuje o dávnověkém osídlení (od starší doby kamenné), o čem svědčí archeologické nálezy notáře Palliardiho uložené v Moravském muzeu v Brně

O původu názvu Tasovice existují pouze domněnky v souvislosti se znojemským rychtářem Tasso, nebo odvozením od jména Tas (staršina, vladyka).  První zmínka o Tasovicích byla nalezena v dokumentu o Znojmě z roku 950. Píše se v ní, že znojemský purkrabí, velitel posádky znojemského hradu a lenní pán Walter von Tasso získal v roce 996 jako dar za zásluhy polnosti, které pojmenoval svým jménem Tasovice a Valtrovice.. Podle pozdějšího zkoumání je však tato listina považována za podvrh, proto není možné opírat se ani o údaje v ní zanesené. Předváleční občané Tasovic přesto uvádějí tento rok 996 za rok založení obce Tasovice

Oficiální psaná historie obce začíná datem 12.července 1234, kdy po smrti Přemysla Otakara II., král Václav I. daruje části obce Tasovice, Hodonice a Výrovice Louckému klášteru.  Loucký klášter začal od té doby využívat svého práva a dosazoval své řeholníky na tasovický farní úřad. V roce 1363 se v listinách také poprvé objevuje  jméno Petra z Tasovic. Jednalo se patrně o Petra Hechta z Rosic, který užíval toho jména poté, co dostal lénem část Tasovic (4 lány a čtvrt dvora)

Rok 1584 byl památným rokem  pro tasovické svobodné usedlíky. Od tohoto roku měli všichni přiznané právo „dědičného postoupení na cizí osoby“ – t.zn. odkázání svého majetku rodině. To však neplatilo pro nevolníky.

Tasovice byly původně českou obcí. Svědčí o tom i žádost opata Louckého kláštera Šebestiana II., který ještě v roce 1599 žádal o zproštění funkce opata, jelikož „není mocen českého jazyka“. Přesto, nebo právě proto, již o pár let později byla na příkaz Anny Tasovické, která působila v letech 1598 – 1613 jako abatyše na Starém Brně, původní česká obecní zřízení přeložena do němčiny.

Tasovice byly po několik staletí majetkem církve, šlechty a vídeňských bankéřů. Tato skutečnost také podporovala postupné poněmčování Tasovic.

„Obec Tasovice je zajímavá nejen svojí polohou na břehu řeky Dyje a překrásnou přírodou, která ji obklopuje, ale také církevními památkami nacházejícími se na jejím území.

Jedná se o barokní stavbu farního kostela s cibulovitou věží Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 17. stol. a novodobý, dříve klášterní kostel sv. Klementa Maria Hofbauera, vybudovaný na místě jeho rodného domku. Fara je pozdně barokní a první zmínka o ní pochází již z roku 1234. Do dnešní podoby byla upravena v 1. pol. 19. stol.
U mostu přes řeku Dyji se nachází barokní mariánské sousoší. Zájemcům o prohlídku církevních objektů doporučujeme ohlásit se telefonicky na čísle 515 234 210. Jen tak mají totiž zajištěn vstup do církevních památek a jejich cesta nebude zbytečná. Farní kostel, který je umístěn mezi zelení, má tři oltáře. Hlavní, zasvěcený Panně Marii, s obrazem Nanebevzetí Matky Boží, který je kopií obrazu z mnichovské pinakothéky, namaloval roku 1858 malíř Charlemont.
Dva boční oltáře představují sv. Josefa a sv. Hofbauera, jejichž obrazy byly pořízeny v osmdesátých letech 19. století. Základní kámen kostela sv. Klementa byl položen 9. dubna 1933. Stavba byla zhotovena na základě plánů tehdy proslulého rakouského architekta Prof. Clemense Holzmeistera z Vídně.
Práce proběhly velice rychle a již 8. října 1933 byl tento kostel slavnostně posvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou. V samotném kostele návštěvníky zcela jistě zaujmou barevná okna, která zhotovil roku 1933 brněnský ateliér firmy Kunisch a Smrž a jsou řešena jako „obrázková kniha“ scén ze života Hofbauera.
Při návštěvě Tasovic se také můžeme zaposlouchat do tónů hned čtyř zvonů. Dva z nich jsou umístěny na věži farního kostela. Větší z nich pochází z roku 1788 od znojemského zvonaře Scheichela, menší byl v roce 1956 ulit zvonařem Manouškem. Větší ze zvonů váží 400 kg, menší dosahuje hmotnosti 240 kg. V kostele sv. Hofbauera jsou umístěny rovněž dva zvony. Ty byly vyrobeny v roce 1995 ve zvonařské dílně rodiny Dytrychové – Tomáškové v Brodku u Přerova a každý z nich má patrona, kterému je zasvěcen. Větší zvon, který má váhu 164 kg, je zasvěcen sv. Klementu, podle něhož je pojmenován i kostel. Menší zvon je zasvěcen sv. Štěpánu a váží 108 kg.

Na návštěvníky zde nečeká ale pouze kulturní zážitek v podobě těchto historických památek.
Milovníci přírody se zajisté nezapomenou jít podívat na přírodní památku Střebovský kopec, kterou tvoří nevysoká vyvýšenina (230 m n.m.) v polích mezi Načeraticemi, Tasovicemi a Derflicemi. Ke spatření zde totiž jsou některé chráněné druhy rostlin, jako jsou např. křivatec český, koniklec velkokvětý či divizna brunátná.“

Znojemský týden, 17.srpen 2004, 32/04