Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Šatov

Geologická charakteristika obce

Území leží ve sníženině Daníže a na okraji členitého pobřežního prahu. Krystalinikum k povrchu vystupuje jen několika výchozy na jižních svazích ostrovní hory Skalky (biotitická žula, křemenné žíly). Ostatní území je vyplněno sedimenty karpatské předhlubně. Až z hloubky 54 – 89 m jsou zde vrtem doloženy prachovité sedimenty eggenburgu. Přechod stupňů eggenburg – ottnang dokládají křemenné písky s vložkami jílů (Malovaný sklep). Stupeň karpat je zastoupen rozsáhlými výskyty vápnitých jílů se sádrovcem (Šibeničky, V Pekle). Spodní baden dokládají nálezy měkkýší fauny z bývalé pískovny v zatáčce železniční tratě nedaleko nádraží. Plošně rozsáhlé je rozšíření spraší, které se v okolí Šatova těží a zpracovávají spolu s třetihorními uloženinami na speciální dlaždice. Četné nálezy zkamenělin, ukázky minerálů a archeologické památky jsou součástí sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě.


Plocha viničních tratí: 260,5 ha

Názvy viničních tratí: Na vinici, Remízek, Šibeničky, Peklo, U bunkru, Skalky