Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Vítejte v obci Kuchařovice

Historie obce Kuchařovice

Kuchařovice jsou samostatnou středně velkou obcí ležící tři kilometry severovýchodně od města Znojma, v nadmořské výšce 298 m. n. m.

První doložená zmínka
První písemná zmínka o Kuchařovicích se nachází v darovací listině z roku 1220. Je v ní uvedeno, že znojemský kastelán Emrammus (Jimram) daruje Louckému klášteru patronátní právo kostela v Příměticích, který založil a dává kostelu lán v Příměticích, lán v Kuchařovicích a část lesa v Mašovicích. V této latinsky psané darovací listině se pro Kuchařovice užívá názvu Cvlcharuitz.

Překlad textu darovací listiny:
„Všem přítomným touto listinou dávám ve známost, že já Jimram, rytíř a kastelán ve Znojmě, syn kdysi pána Etleje, pro spásu své duše a rodičů, otce a matky své, daruji, svoluji a oznamuji tobě, pane Floriáne, opate loucký, na místě a jménem téhož, patronátní právo kostela, kterého jsem dosáhl skrze založení kostela přímětického; jak kostel založen z dovolení a příkazu bratra tvého v řečené vsi, které ke kostelu svatého Mikuláše ve Znojmě, který vlastní je Louce, jak známo náleží. Daruji nad to a dovoluji a oznamuji všechno právo a vládu, které má nebo bude mít, buď kvůli založení dříve řečeného kostela, nebo také ve vlastnictví, jak svolil jsem dříve řečenému kostelu, které jménem jsou zde: lán v téže vsi, druhý ve vsi Kuchařovicích a část z lesa v Mašovicích. Tomuto mému svolení, darování a oznámení jsou přítomni také tito svědci: Lukáš převor louckého kostela, Jindřich komoří, Gerard cellarius, Vilém kanovník strahovský, Jan farář v Chetově. Aby toto mé darování na věčnou paměť zůstalo uchováno.“

Původní název obce je pravděpodobně odvozen od osobního jména „Kuchař“, jiný možný výklad: ves lidí Kuchařových. V latinsky psané, již zmíněné, darovací listině se Kuchařovice píší Cvlcharuitz. Historické prameny nás seznamují s minulostí obce nejprve sporadicky, postupem staletí pak stále obšírněji.