Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Historie obce Hrádek

Archeologické nálezy z okolí Hrádku dokládají lidské osídlení území již v pravěku. Existují archeologické nálezy z doby kamenné, železné a bronzové.

Se vznikem přemyslovského království se stává řeka Dyje jižní hranicí. Český kníže Břetislav I., vládnoucí v letech 1034 – 1055, vybudoval na přechodech řeky Dyje řetězec tvrzí – hradů, mezi nimi i tvrz „NA GRADKU“. První zmínka tohoto místního názvu je v historických pramenech datována rokem 1045. K roku 1046 se váže první zmínka o románské rotundě svatého Oldřicha, která je v těsném sousedství stávajícího kostela sv. Petra a Pavla postaveného v pozdně barokním slohu.

Roku 1342 byl již Hrádek údajně městečkem. V roce 1785 bylo potvrzeno městy právo Hrádku konat výroční trhy.

Roku 1866 zanechala na městu stopy válka Rakouska s Pruskem. Po prohrané bitvě, 3.července 1866, ustupovala rakouská armáda ve zmatku k Vídni. Na svém ústupu prošla obcí a přenocovala mezi Hrádkem a Jaroslavicemi.

Počátkem srpna 1866 se v Hrádku a okolí ubytovala pruská armáda o počtu 4000 mužů, s koňmi a povozy. Asi za tři dny odtáhli a zanechali za sebou spoušť, bídu, hlad a nářek. 1. světová válka (1914 – 1918) si vyžádala z řad hrádeckých občanů 91 obětí. Jednalo se vesměs o občany německé národnosti. 1.10. 1938 nastalo období pomnichovské republiky a byl proveden odsun českého obyvatelstva do vnitrozemí.
V roce 1945 byl kamenný most přes řeku Dyji vyhozen do povětří skupinou mladých německých vojáků. Po příchodu Rudé armády byl postaven za pomoci místního obyvatelstva provizorní most dřevěný.

K velkým akcím v padesátých letech patřila výstavba závlahového kanálu a výstavba větrolamů.