Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Vítejte v obci Hrádek

Hrádek je obec ležící na jižní Moravě v okrese Znojmo, jihovýchodně od města Znojma, která k 1.1.2011 měla 921 obyvatel a 338 objektů s číslem popisným. Katastrální
výměra je 2.168,66 ha, z toho zemědělská půda je 1.916,52 ha a lesní pozemky 113,73 ha.
Archeologické nálezy z okolí Hrádku dokládají lidské osídlení území již z pravěku. Existují archeologické nálezy z doby kamenné, železné a bronzové.
Se vznikem přemyslovského království se stává řeka Dyje jižní hranicí. Český kníže Břetislav I., vládnoucí v letech 1034 – 1055, vybudoval na přechodech řeky Dyje řetězec tvrzí – Hradů, mezi nimi i tvrz „NAGRADKU“. První zmínka tohoto místního názvu je v historických pramenech datována rokem 1045. K roku 1046 se váže první zmínka o románské rotundě svatého Oldřicha, která je v těsném sousedství stávajícího kostela sv. Petra a Pavla, který je postaven v pozdně barokním slohu. Roku 1342 byl již Hrádek údajně městečkem. V roce 1785 bylo potvrzeno městu Hrádku právo konat výroční trhy.
Nejproslulejší památkou v obci je románská rotunda – kaple sv. Oldřicha z poloviny 13. století, která se dochovala ze staroslavného zeměpanského hradu z 1. poloviny 11. století.
Obec je členem těchto svazků a sdružení:
svazek obcí DYJE – www.sodyje.cz, sdružující obce Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice, Strachotice, Slup, Valtrovice a Křídlůvky.
svazek obcí Daníž – www.daniz.name
Místní akční skupina Znojemské vinařství – www.znojemskevinarstvi.cz, území tohoto mikroregionu tvoří 41 obcí na okrese Znojmo.