Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Horní Dunajovice


Geologická charakteristika obce:

Z geologického hlediska je okolí obce mimořádně zajímavé. Od jihu sem v podloží zasahují nejsevernější výběžky žulového tělesa dyjského masivu a na svazích v údolí Křepičky, především v okolí ”lurdské jeskyně”, jsou obnaženy slídnaté ruly a krystalické vápence moravika. Z období třetihor pochází mocné polohy jemnozrnných slídnatých písků, které se usadily na pobřeží v mělké mořské zátoce. Památkou na zničující prachové bouře v chladných obdobích čtvrtohor jsou vrstvy a návěje spraše při severním okraji obce, v místech kde stávala cihelna. Především v těchto měkkých sedimentech jsou soustředěny labyrinty kopaných sklepů, z nichž je jen část využívána místními vinaři k ukládání vína. Kuriozitou jsou vinné sklepy vylámané do břidlice v místní části Domčice. Na úlomcích zdejší horniny můžeme nalézt pozoruhodné obrazce vzniklé difuzí sloučenin železa ze zvětrávajících minerálů a migrací podzemních roztoků. Několik úlomků horniny s takovými útvary věnoval znojemskému muzeu pan Jan Rytíř.Plocha viničních tratí
:                       122,8 ha


Názvy viničních tratí
:                       Frédy, Stará hora, Kravky


O viničních tratích Frédy a Stará hora

Vinař, praktik a lze říci zakladatel novodobého vinařství v obci František Fiala započal výsadbu vinic tehdejšího JZD v 3 ha trati Nádavky, později svažité trati Kravky přeměnil na terasovitou vinici s 54 terasami.Na každé terase byly vysázeny dvě řady vinné révy. Byly to prý snad první terasy u nás. Vysazoval hlavně Veltlínské zelené, Sauvignon, Ryzlink vlašský, Neuburkské, Rýnský ryzlink, Tramín a z červených vín v té době málo známou a rozšířenou Frankovku. Ta získala v následujících létech značnou proslulost.

Na práci svého strýce navázal v roce 1962 jeho synovec, vinařský odborník Zdeněk Fiala a pokračoval ve výsadbě nových vinic na viniční trati známé jako Frédy. Vsadil přes 8 ha Veltlínu zeleného, Ryzlinku vlašského, Müller-Thurgau a Svatovařineckého. V roce 1965 byl jeden z velmi špatných roků díky počasí a rozšíření chorob. Opakem tohoto nepříznivého roku byla sklizeň v roce 1968 ze 30 ha vinic, kdy už naplno produkovaly viniční tratě na Frédách.

V roce 1975 předal vedení svému příbuznému – vinařskému odborníkovi Josefu Líbalovi. Ten se pustil do odvážné likvidace roztroušených vinohradů v Želeticích, Žeroticích a v Tvořihrázi, jež patřily k tehdejšímu JZD. V obcích zůstaly jen záhumenkové vinohrady. Nově soustředil rozšiřující výsadbu vinic v Horních Dunajovicích – Domčicích na slunných tratích Staré Hory a Fréd. V roce 1977 bylo v Horních Dunajovicích již 64 ha vinic a v roce 1985 byla zavedena do vinohradů i závlaha.

Velmi známá viniční trať Frédy o rozloze 39,7 ha patří ke špičkovým tratím první kategorie s přívlastkem terroir. Podívejme se trochu podrobněji na její charakteristiku. Nachází se v nadmořské výšce 255 až 288 m s jižní a jihovýchodní expozicí mezi Horními Dunajovicemi a Želeticemi. Celá oblast v širším okolí je z geologického hlediska tvořena vápenitou spraší a sprašovými hlínami poměrně malé mocnosti. Půda je hlinito písčitá s pH 7,5. Průměrná roční teplota je 9,2° C a roční srážky jsou poměrně malé v průměru kolem 390 mm. Viniční trať, jejíž meziřadí je zatravněné, je osázena odrůdami v zastoupení 17% Veltlínské zelené, 5% Müller – Thurgau, 7% Rulandské bílé, 6% Ryzlink vlašský, 8% Rýnský ryzlink, 30% Svatovavřinecké, 6% Sauvignon, 5% Neuburské, 10% tradiční Frankovkou a 6% Cabernet Moravia atd. Vína pocházející z Fréd se většinou vyznačují neopakovatelným dojmem, prvotřídní kvalitou a přidáme-li k tomu stáří viniční trati a její historii..….terroir jako vyšitý!

Viniční trať Stará hora o rozloze 29,5 ha je v sousedství Fréd. Její nadmořská výška je o pár metrů větší – 270 až 300 m. Ostatní údaje jsou téměř shodné, lišící se snad jen v detailech. Ovšem vysázené odrůdy tu jsou poněkud v jiné, na druhy chudší skladbě. Největší zastoupení 66% má Veltínské zelené, 30% Müller – Thurgau a ze 4% Aurelius.

V dnešní době pěstováním vína se mimo jiných plodin zabývá AGRA a.s. Horní Dunajovice a řada vinařů, z nichž nejznámější je Vinařství Líbal s.r.o. (syn Marek a otec Josef). V širokém okolí jsou pověstné březnové výstavy vín s několika stovkami vzorků.

Hornodunajovičtí vinaři, jak je patrné z předchozích řádků, mají velikou inspiraci a úspěšně navazují na tradici svých předků. Mají z čeho dělat dobrá vína.

Použité prameny:
kol.: Vinařské oblasti České republiky, SHOCart s.r., Vizovice 2004
Šípek Z.: Dějiny Horních Dunajovic, Znojmo 1994

www.znojmocity.cz, 25.01.2005 v 07:05:35