Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Turistika v obci Chvalovice

Cyklostezky

Moravská vinná stezka do Hrušovan nad Jevišovkou

Cesta ve zkratce – úsek ze Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou:

  • Znojmo – Nový Šaldorf – Konice – Popice – Havraníky – Šatov – Chvalovice – Dyjákovièky – Vrbovec – Naèeratice – Derflice – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Hrabìtice – Hrušovany nad Jevišovkou

Popis trasy:

Ze Znojma se vydáme po Moravské vinné stezce přes Nový Šaldorf, kde byl v pískovcovém útvaru vyhlouben známý Modrý sklep s velmi stabilní teplotou. Skladuje se v něm řada jakostních vín z vinic místního družstva. Je tu i vinařství rodiny Špalků se zajímavými sklepními prostorami, kládovým lisem a vinárnou. Od Znojma se táhnou směrem ke Konicím viniční svahy s význačnou polohou Kraví hora. Za Konicemi pokačují nádherné viniční tratě směrem na Popice, Havaníky, Hnanice a dále do Rakouska směrem na Retz. Bohužel jsou na naší straně osázeny jen z části. I v těchto obcích můžeme nalézt zajímavé vinné sklepy hloubené v pískovci. Stezka se pak obrací k východu a směřuje přes Šatov, Chvalovice, Dyjákovičky do Vrbovce, kde obhospodařuje větší plochy vinic Agrodružstvo Vrbovec, s.r.o. Hrozny zpracovává Agrovíno Vrbovec, s.r.o. ve vinném sklepě ve Chvalovicích. Ve Vrbovci se nachází Ampelos, a.s., šlechtitelský vinařský podnik, a v blízkosti Načeratic je umístěn objekt Ústředního kontrolního ústavu zemědělského, zaměřený na zkoušení a registraci nově vyšlechtěných odrůd vinné révy. Cesta nás vede Strachoticemi a Slupí do Jaroslavic, kde je kromě archivního vinného sklepa Znovínu celá řada malých soukromých vinných sklepů. Za obcí se rozkládá velký rybník (271 ha) s chovem ryb. Přes velké vinařské obce Hrádek a Dyjákovice se dostaneme do Hevlína, kde se cesta stáčí k severu a přes Hrabětice spěje do velké vinařské obce Hrušovany nad Jevišovkou. Zde na větší ploše vinic hospodaří Diana, s.r.o. Tím jsme po Moravské vinné stezce projeli jižní část Znojemska.

  • zdroj: článek vznikl v rámci projektu Moravské vinařské stezky

Za tajemstvím vína

Cesta ve zkratce:

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

Popis trasy:

Trasa není pøíliš obtížná a vede převážnì po asfaltové cestì. Èást trasy vede také po polní a lesní cestì. Délka – 53 km.

Podrobnìjší informace:

Ze Znojma se vydáte po silnici do Oblekovic. Zde odboèíte vlevo na Jaroslavice a jedete pøes Naèeratice, Derfice a Strachotice do Slupi.

Slup:
V obci lze slédnout renesanèní vodní mlýn ze 16. století. Je to unikátní technická památka, obnovená Technickým muzeem v Brnì roku 1983. Její souèástí je mlýnice s funkèními stroji, s pohonem ètyř vodních kol a exponáty mlecí techniky.
Za Slupí odboèíme vlevo na Oleksovièky. Před mostem se dáme pøes náhon vpravo a po cestì pøejedeme další most a pokraèujeme pøímo, okolo domù, a pak zatáèkou doprava. Po nìkolika metrech nás cesta pøivede na bøeh Jaroslavického rybníka, který objedeme až do Jaroslavic.

Jaroslavice:
V Jaroslavicích se nachází nejstarší vinaøský archiv v ÈR s víny od roku 1945. Skupinkám je umožnìna prohlídka s degustací. Další zajímavostí je zámek z 16. století se starobylým sklepem. Tento zámek je veøejnosti nepøístupný. Na okraji obce leží Jaroslavický rybník, který je tøetím nejvìtším rybníkem na Moravì.
Po silnici smìrem na Znojmo, za sklepním hospodáøstvím Znovínu Znojmo, odboèíme vlevo a pokraèujeme po cykloturistické trase okolo Koèièího, Ovèího a Vinného vrchu až do Dyjákovièek a Chvalovic. Zde odboèíme vlevo a vzápìtí vpravo na silnici smìrem do Šatova.

Šatov:
Šatov je vinaøská obec, ve které sídlí Znovín Znojmo a.s., což je nejvìtší vinaøská firma na Znojemsku. Malovaný sklep, který se zde nachází, je evropskou raritou, vyzdobenou naivními malbami jednorukého malíøe na pískovcových stìnách sklepa. Pìchotní srub, který byl souèástí èeskoslovenského opevnìní z let 1936 – 1938, je pøístupný pro skupiny. V Moravském sklípku, který je více jak 300 let starý, se nachází privátní archivy. A je zde také umožnìna degustace vín.
V Šatovì pod kostelem odboèíme po silnici vpravo na Havraníky a v Novém Šaldorfì, u kaple, zahneme vlevo a za Sedlešovicemi po pøejezdu mostu pøes Dyji opìt vlevo a okolo Louckého kláštera dojedeme do Znojma.

Nový Šaldorf – Sedlešovice:
Staré vinaøské obce s možností degustace vín ve vinných sklepech.

Znojmo:
Místo bylo osídleno již v dobì kamenné. Historie mìsta navazuje na tradici staroslovanského hradištì, které leželo nad soutokem Dyje a Gránického potoka. Po rozpadu Velké Moravy, v první polovinì 11. století, vznikl na druhé stranì hlubokého údolí v roce 1046 hrad Znojem, který byl v letech 1055 – 1222 sídlem údìlných knížat z rodu Pøemyslovcù. V dobì panování èeského krále Pøemysla Otakara I. došlo ke slouèení nìkolika tehdejších osad okolo hradu. Tím vzniklo mìsto Znojmo, které bylo v roce 1226 povýšeno na mìsto královské. R. 1190 byl založen premonstrátský klášter v Louce. Ve 13. století jsou ve mìstì zakládány kláštery dalších øádù – minoritù, dominikánù a klarisek. Po požáru 1490 je celé 16. stol. ve znamení renesanèní pøestavby, kterou vedou stavební mistøi z Rakouska a Itálie. Roku 1645 obsadilo mìsto vojsko švédského generála Torstensona, roku 1663 hrozili obsazením Znojma Turci a v letech 1679 – 1680 bylo zasaženo nièivou epidemií moru.
Vìtší rozvoj mìsta nastal až ve druhé polovinì 19. století s budováním císaøských silnic do Prahy, Vídnì a Brna. V dobì II. svìtové války bylo Znojmo souèástí tzv. Sudet. Znojmo bylo osvobozeno Rudou armádou 8. kvìtna 1945. Celý historický støed mìsta byl v roce 1971 vyhlášen za Mìstskou památkovou rezervaci.
Znojmo je proslulé vínem a znojemskými okurkami, které sem pøivezl v 16. stol. opat louckého kláštera Šebestián Freytag z Èepiroh jako lék proti moru. Okresní mìsto, hospodáøské a kulturní centrum jihozápadní Moravy. Mìsto je vychodiskem pro turistické trasy do východní èásti NP Podyjí.
Podklad k textu: Turistický prùvodce – Znojemsko, vyrobený pro OkÚ ve Znojmì.